Thí sinh nên đăng kí trước ngày thi muộn nhất là 02 tuần.